Cookie beleid vv Siddeburen

De website van vv Siddeburen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2025

 

Inleiding

 

In haar ruim 85 jarig bestaan heeft de v.v. Siddeburen zich een niet meer weg te denken plaats verworven in de “Siddebuurster” gemeenschap en ver daarbuiten. Een vereniging met ruim circa 325 leden in een dorpskern met circa 3500 inwoners vervult in de tegenwoordige tijd meer dan alleen een voetbalfunctie. Velen besteden belangeloos heel veel vrije tijd aan de v.v. Siddeburen. De vereniging vervult binnen die gemeenschap dan ook een duidelijke sociale en maatschappelijke functie. Deze functie is de afgelopen 10 tot 15 jaar  in sterke mate ontwikkeld door het ( maatschappelijke ) gegeven dat allengs meer mensen over steeds meer vrije tijd ( gaan ) beschikken. Het is van groot belang dat de v.v. Siddeburen zich deze ontwikkelingen realiseert en hierop inspeelt.

 

Wij leven in een sterk veranderende maatschappij en als vereniging moet je daar tijdig op inspelen en bij voorkeur op anticiperen. Daarom is het ons inziens van belang om meer planmatig te gaan werken d.w.z. vanuit een visie voor de vereniging doelstellingen en actieplannen te gaan opstellen/ontwikkelen voor de kortere en langere termijn. Deze moeten gaan bijdragen aan de continuïteit van de vereniging, een beter toekomstperspectief genereren en wellicht kan e.e.a. leiden tot een verdere groei.

 

Belangrijk uitgangspunt is daarbij de vraag: waar willen wij als vereniging voor staan? Ofwel wat is onze missie?

 

1.     Missie van de vereniging

 

De vereniging heeft statutair tot doel: “het beoefenen van de voetbalsport, alsmede die takken van sport die de beoefening van de voetbalsport ten goede kunnen komen”.

 

Hierbij is het uitgangspunt: het aanbieden van breedte sport en staat spelplezier voorop. Dus een ieder (jong en oud, vrouw of man, wel of geen talent) moet kunnen komen voetballen bij v.v. Siddeburen en op die wijze kunnen bewegen en ontspannen.

Dit binnen een veilige cultuur en omgeving. Wij als vereniging willen dan ook een basis creëren waarbinnen te allen tijde de algemeen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden worden gerespecteerd.

 

Binnen het recreatieve gebeuren willen wij als vereniging echter ook ruimte creëren voor prestatiesport. Daarom wil de v.v. Siddeburen voor zowel de jeugd als voor de senioren een kader scheppen om te kunnen komen tot een maximaal prestatieniveau. De gekozen basis daarvoor is de status van amateurvereniging. Dit betekent, dat er noch intern, noch van extern , gelden zullen worden aangewend voor werving c.q. honorering van spelers. De basis van het totale verenigingswerk is op alle niveaus de zelfwerkzaamheid van de leden van de vereniging, daarbij gesteund door ouders, instanties en sponsoren.

 

2.     Visie van de vereniging

 

Verenigingen hebben steeds meer moeite het hoofd boven water te houden. Dat is een landelijke trend. Daarom is het best opmerkelijk dat het bij de v.v. Siddeburen redelijk goed gaat. Met min of meer een stabiel ledenaantal van rond de 325 kunnen wij alleszins tevreden zijn. Toch ontkomt ook  de v.v. Siddeburen niet aan maatschappelijke ontwikkelingen. Individualisering en een toename van mogelijkheden om de vrije tijd  te besteden zijn verschijnselen, die alle verenigingen, dus ook de v.v. Siddeburen, enerzijds bedreigen, maar anderzijds tot nieuwe initiatieven kunnen aanzetten.

 

De v.v. Siddeburen wil met de prestatiegerichte elftallen op een zo hoog mogelijk niveau uitkomen. De vereniging moet dat faciliteren middels goede trainingsmogelijkheden en professionele begeleiding (qua training en fysiek). Uiteraard moeten deze spelers zich thuis voelen bij de v.v. Siddeburen.

Verder dient er voldoende aanwas te zijn. Daartoe zal de jeugd allereerst lid moeten worden van de v.v. Siddeburen. Vervolgens zullen ze zich dan ook nog eens op een positieve manier moeten ontwikkelen. Dit vraagt om een goede jeugdbegeleiding binnen de vereniging en een aantrekkelijk klimaat waarin het “voetbalplezier” een uitermate belangrijk element vormt.

 

Dus komende jaren vooral de focus op het aantrekkelijk houden/maken van de vereniging t.b.v. de jeugd zodat wij de komende jaren kunnen vertrouwen op voldoende aanwas, maar er liggen naar onze mening ook nog voldoende groeikansen bij het damesvoetbal. Landelijk is er als gevolg van de successen van het nationale team nog steeds sprake van een forse groei van het aantal voetballende dames en wij moeten constateren dat wij deze ontwikkeling niet terug zien bij onze vereniging. Tevens zien wij groeimogelijkheden in andere spelvormen zoals kaboutervoetbal, walking football en de 7 tegen 7 teams op donderdagavond/vrijdagavond.

 

Verder is het als gevolg van de individualisering ook steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te werven om alle noodzakelijke werkzaamheden/taken binnen de vereniging uitgevoerd te krijgen. Om die reden zal in de komende jaren de inzet van de leden wellicht minder op  “vrijwillige basis” zijn.

 

3.     Doelstellingen 2020-2025

 

 1. Stabiel/groeiend ledenaantal met name door de vereniging aantrekkelijker te maken voor de jeugd en prioriteit te geven aan het damesvoetbal.
 2. De selectieteams (Het prestatieteam) van de vereniging zijnde Zondag 1 & 2 structureel op een stabiel 3e klasse-niveau te laten spelen.
 3. Recreatief seniorenvoetbal te kunnen aanbieden op zowel de zaterdag, zondag als de donderdag- en vrijdagavond. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om bij voldoende spelersaanbod op zaterdag in de standaardklasse te voetballen.
 4. Een goed functionerend vrijwilligersnetwerk van voldoende omvang, met een focus op ons scheidsrechter bestand.
 5. Het onderhouden en upgraden van de gebouwen en het sportpak zodat het aan de huidige eisen van deze tijd voldoet of zelfs overstijgt.

 

4.     Randvoorwaarden

 

 • Op dit moment kunnen wij m.b.t. de v.v. Siddeburen spreken over een gezonde financiële situatie, mede dankzij een zeer actieve sponsorcommissie. De uitvoering van het beleidsplan 2020-2025 mag niet ten koste gaan van deze goede financiële uitgangssituatie.
 • Externe factoren (die buiten de invloedsfeer van de vereniging liggen) kunnen invloed hebben op de positie van de vereniging en kunnen aanleiding geven tot herziening cq aanpassing van het beleidsplan.

Daarbij valt te denken aan het beleid van de KNVB op het gebied van roken en alcoholgebruik, wat substantiële invloed kan hebben op onze inkomstenstroom. Of positief door invoering van weekendvoetbal en het verruimen van speelmogelijkheden voor de vereniging.

Ook gemeentelijk/overheidsbeleid kan een factor zijn o.a. de nog komende harmonisatie van het accommodatiebeleid.

 

5.     Actieplan

 

 • Meer tijd en financiële middelen investeren in het jeugdkader en bijbehorende faciliteiten d.w.z. kwaliteit en aantrekkelijkheid van de trainingen/ontwikkelingen
 • Meer structuur in de opleiding van jeugdspelers aanbrengen door het opstellen van een technisch beleidsplan.
 • Organisatiestructuur slagvaardiger maken d.w.z. effectiever en efficiënter. Hoofdbestuur minder operationele taken, meer beleidsmatig. Uitvoering meer neerleggen bij dedicated commissies met een kerntaak. Geeft meer focus en betrokkenheid van de uitvoerende vrijwilligers.
 • Uitwerken concreet vrijwilligersbeleid
 • Een plan opstellen om ons scheidsrechter bestand op voldoende niveau te houden.
 • Een upgrading van de ‘’oude’’ kleedkamers 1 t/m 4 naar de minimale eisen van deze tijd.
 • Het verbeteren van de trainingsfaciliteiten en dan met name de grasmat van de velden.
 • Het formeren van een commissie die zich bezig gaat houden met de aanleg van een kunstgrasveld.
 • PVA maken om door te groeien naar volwaardige damesafdeling met minimaal 1 senioren elftal in een reguliere competitie.

 

 

Deze actiepunten worden middels PVA in de volgende paragrafen uitgewerkt.

 

Kwaliteit en aantrekkelijkheid jeugdopleiding verbeteren

 

Als vereniging willen wij een gezonde basis hebben voor de toekomst. Voor een stabiel of zelfs groeiend ledenbestand is daarom een goede jeugdopleiding vereist. Een goede jeugdopleiding biedt kansen aan iedereen. De jeugdopleiding is de basis voor de seniorenteams en dus het voortbestaan van de vereniging. Wij willen een goede jeugdopleiding creëren door meer te investeren in het jeugdkader en bijbehorende faciliteiten d.w.z. kwaliteit en aantrekkelijkheid van de trainingen/ontwikkelingen. Dit zal niet alleen een kwestie van geld zijn, maar ook zal er veel tijd geïnvesteerd moeten worden in de organisatie/het kader om de jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen. Door middel van de volgende actiepunten denken wij dit te bereiken:

 

 • Voldoende budget creëren om een kwalitatief goed kader neer te zetten
 • Een technisch beleidsplan opstellen om meer structuur in de jeugdopleiding aan te brengen
 • Inzetten op de opleiding van trainers
 • Activiteiten organiseren om leden te werven

 

Budget

Om een zo goed mogelijk kader te creëren voor zowel de senioren als de jeugd is er jaarlijks een budget beschikbaar, in het seizoen 2020/2021 ter waarde van 7500 euro. Het gehele kader valt binnen dit budget, m.u.v. de hoofdtrainer van zondag en de verzorger. De hoogte van het budget wordt jaarlijks herzien door het bestuur en uiterlijk 1 februari vastgesteld. Een aanzienlijk deel is bestemd voor de jeugdopleiding en  dient besteed te worden aan trainers, opleiding van trainers en ondersteunend trainingsmateriaal, m.u.v. de ballen. Grote investeringen die het budget overschrijden dienen rechtstreeks bij het hoofdbestuur te worden aangevraagd. Naast dit budget is er voor zowel de zaterdag – als zondagselectie 500 euro beschikbaar om alternatieve trainingen/activiteiten te organiseren indien nodig. Voor de dames afdeling is 250 euro beschikbaar en de jeugdafdeling heeft de beschikking over de zaal gedurende de koude maanden.

 

Kader

Onder het kader vallen alle trainers, leiders en overige functies die bijdragen aan de kwaliteit van de jeugdopleiding. Het kader zorgt voor de uitvoering van het technisch beleidsplan. Dit plan wordt opgezet door de technische commissie in samenwerking met de jeugdcommissie en het bestuur. De TC is vrij in de keuze op welke manier het kader wordt gevormd, zolang het kader wordt samengesteld binnen het budget en de gemaakte afspraken. Belangrijke uitgangspunten zijn dat een financiële vergoeding in verhouding dient te zijn met de scholing en ervaring van de trainer, maar ook zeker t.o.v. elkaar. Verder willen wij inzetten op de opleiding van trainers. Er is een sterke voorkeur om met een hoofdjeugdopleiding te werken. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de jeugdopleiding aanzienlijk hoger is door het aanstellen van een hoofdjeugdopleiding. Het kader wordt ter akkoord voorgelegd aan het bestuur. In de winterstop zal de TC de voortgang van de trainers evalueren, zodat er alvast een beeld kan worden gevormd van het kader in het volgende seizoen. Het concept voor het kader voor het opvolgend seizoen dient elk jaar voor 1 mei gereed te zijn en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bestuur.

De gesprekken m.b.t. het verlengen van de hoofdtrainers dient gereed te zijn voor 1 december. Indien er een nieuwe hoofdtrainer moet worden aangesteld, is de streefdatum om dit voor 1 januari rond te hebben.

 

Opleiding

Om een stabiel en kwalitatief goed kader neer te zetten zal er moeten worden geïnvesteerd in opleiding. Door middel van opleiding willen wij de vaardigheden van de trainers verbeteren en hun betrokkenheid vergroten. Door voorwaarden te stellen kunnen wij de trainers langer aan ons binden.  Wij willen met name (jonge) leden van de vereniging de kans geven zichzelf te ontwikkelen.  Het ‘TC-budget’ kan hiervoor worden aangesproken.

 

Ledenwerving

Het is niet alleen belangrijk om leden te behouden. Om groei te realiseren is ledenwerving nodig. De afgelopen jaren zijn al verschillende initiatieven opgestart, waarmee we graag verder willen gaan. De open dag was een groot succes en ook het kaboutervoetbal werpt zijn vruchten af. Hier willen wij nog meer de focus op leggen. Met clinics voor basisschool leerlingen denken wij een nog groter publiek te bereiken. Verder zal de communicatie van deze verschillende activiteiten geïntensiveerd moeten worden om zoveel mogelijk ouders en kinderen te bereiken. Het is een vereiste dat het vrijwilligersbestand voldoende toereikend is om de diverse activiteiten te organiseren.

 

Op onderstaande punten valt nog veel winst te behalen, door de oorzaak te achterhalen en hierop in te spelen.

 

 • Er zijn veel afhakende jeugdleden van 15 tot 19 jaar
 • De reden van het beëindigen van een lidmaatschap
 • Overstappen naar een andere club

 

Technisch beleid

 

Het technisch beleid is een meerjarenplan samengesteld door de TC in samenwerking met de JC en HB. In het technisch beleidsplan zijn de voetbal inhoudelijke zaken uitgewerkt. Het plan is erop gericht om tot een gelijkmatige aanpak te komen in het ontwikkelen van de spelers, dit met als doel alle teams uit te laten komen op een zo hoog mogelijk niveau. Dat ieder kind  Het technisch beleid is afgestemd op de doelstellingen in het algemene beleidsplan en de beschikbare faciliteiten. De technische commissie is in samenspraak met de jeugdcommissie en het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de handhaving van het technisch beleid binnen de vereniging.

 

Algemene structuur

 

Senioren Zondag

 

 • Zondag 1 Selectieteam 3e klasse of hoger.
 • Zondag 2 Opleidingsteam (selectie) reserve 2e klasse of hoger.
 • Zondag 3 Recreatie reserve 6e klasse of hoger.

 

Senioren Zaterdag

 

 • Zaterdag 1 5e klasse of hoger.
 • Zaterdag 2 Recreatie reserve 5e klasse of hoger.

 

Dames

 • Dames met het streven in zoveel mogelijk leeftijdscategorieën uit te komen.

 

Jeugd

 

 • Jeugd met het streven in elke leeftijdscategorie een team uit te laten komen.

 

Alternatieve Competitievormen

 

 • Walking Football
 • Heren 35+
 • Heren 7 tegen 7 KNVB competitie
 • Dames 7 tegen 7
 • Zaalvoetbal

 

Deze opzet is op basis van de huidige situatie en beleidslijnen.

 

 1. Indien er bij de KNVB meer mogelijkheden komen voor het zogenaamde weekendvoetbal of meer mogelijkheden komen voor de uitwisseling van zaterdag/zondag spelers, kan worden overwogen om het opleidingsteam op zaterdag te laten spelen.
 2. Wij zijn voornemens een commissie te formeren, met zowel vertegenwoordiging van zaterdag, zondag en het bestuur, die vereniging breed gaat onderzoeken hoe wij het seniorenvoetbal in de toekomst moeten gaan inrichten.

 

Genoemde punten kunnen aanleiding zijn om het beleidsplan op dit punt aan te passen.

 

Communicatie

De communicatie tussen het hoofdbestuur en de TC verloopt via een contactpersoon (lid van het bestuur). Het bestuur heeft 2 keer per jaar gezamenlijk overleg met de TC. Dit zal plaatsvinden in de winterstop na de evaluatie van de trainers en rond 1 mei, om het kader voor het volgende seizoen vast te stellen. Indien nodig kan de frequentie van contactmomenten worden verhoogd, dit kan dan worden besproken met de betreffende contactpersoon. De TC dient nauw contact te hebben met de trainers/leiders, om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de jeugdopleiding. Minimaal 1 keer per jaar zal er een vergadering plaatsvinden met de trainers, leiders, TC, JC en iemand van het hoofdbestuur om te evalueren en vooruit te kijken. Tijdens dit overleg zullen de volgende punten besproken worden:

 

 • Teamindeling
 • Competitieverloop
 • Vervroegde overgang
 • Materialen
 • Kader
 • Activiteiten

 

Belangrijke data

 

Datum

Activiteit

Voorstel

Besluit

1 december

Verlenging Hoofdtrainers

TC

HB

1 januari

Aanstelling Hoofdtrainers

TC

HB

1 februari

Vaststelling TC-budget

HB

HB

1 mei

Vaststelling kader + aanlevering begroting ter goedkeuring aan het HB

TC

HB

1 juni

Opzegtermijn leden

-

-

15 juni

Overschrijvingsdatum

-

-

Juni

Leidersvergadering

TC

-

21 juni

Teamindeling

TC

TC/JC

 

Technische beleid

 

Het technisch beleid zal worden opgesteld door de TC in samenwerking met de jeugdcommissie en het hoofdbestuur. In de uitwerking wordt ook de rol van de hoofdjeugdopleiding beschreven. Het plan dient voor 1 oktober gereed te zijn.

 

Organisatiestructuur slagvaardiger maken

 

Om een club goed te organiseren zal de organisatiestructuur slagvaardiger moeten worden gemaakt. Hierdoor zal er effectiever en efficiënter gehandeld kunnen worden. Er zal een verschuiving van taken moeten plaatsvinden waarbij het hoofdbestuur zich meer met beleidsmatige zaken bezig gaat houden. Operationele zaken komen te liggen bij de diverse commissies en werkgroepen. Er moeten duidelijke aanspreekpunten komen, zodat de communicatie beter verloopt. Ook zullen de diverse taken binnen de vereniging beter verdeeld moeten worden, zodat de dagelijkse gang van zaken minder risico loopt bij onvoorziene omstandigheden. Allereerst zal de huidige organisatiestructuur worden uitgelegd. Vervolgens worden er een aantal verbeterpunten aangedragen, om de organisatiestructuur slagvaardiger te maken.

 

De huidige organisatiestructuur bestaat uit een hoofdbestuur, met daaronder diverse commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de club. Het bestuur ziet erop toe dat de diverse commissies hun taken uitvoeren en indien nodig bij te sturen. Het bestuur is verantwoordelijk om de bezetting van een aantal functies in te vullen, bijvoorbeeld de kantinebeheerder (zie organigram) Momenteel worden er meerdere operationele taken uitgevoerd door de bestuursleden. De organisatie is verder onderverdeeld in een aantal commissies, die alle overige operationele zaken uitvoeren. De supportersvereniging is een aparte vereniging, die met allerlei activiteiten de club ondersteunt. In de komende jaren zijn wij voornemens om een vrijwilligerscommissie te formeren die het vrijwilligersbeleid ten uitvoering gaat brengen. Ook willen wij op korte termijn een activiteitencommissie samenstellen. Verder willen wij door een natuurlijk verloop het aantal bestuursleden reduceren naar 5, indien de situatie dit toelaat door het overdragen van operationele taken naar de commissies. Onderstaand een organigram van de toekomstige organisatiestructuur. Voor een gedetailleerde uitwerking van de verantwoordelijkheden van de commissies, zie bijlage 1.    

 

Nieuwe organisatiestructuur

 

Verbeterpunten

 

Ondanks dat het goed gaat met de vereniging, zien wij diverse verbeterpunten om onze organisatie effectiever en efficiënter te maken. Onderstaand de verbeterpunten en een uitwerking daarvan. De onderliggende problemen worden uitgelegd, waarna er een oplossing wordt gegeven.  

 

 • Vacante posities
 • Operationele zaken
 • Communicatie
 • Risico’s spreiden

 

Vacante posities

Momenteel zijn er diverse functies binnen de vereniging die niet zijn ingevuld. In het huidige bestuur ontbreekt een voorzitter en een secretaris. Ondanks dat het bestuur goed functioneert door de taken te verdelen, is het wenselijk dat deze posities weer worden ingevuld. Dit voorbeeld gebeurt in meerdere commissies. Het is lastig om de taken die vrijkomen door het stoppen van vrijwilligers weer in te vullen. Gevolg hiervan is dat andere leden van de commissie deze taken op zich nemen. De dagelijkse gang van zaken is zo gewaarborgd. Echter zullen de meeste vrijwilligers die teveel taken op zich krijgen het plezier gaan verliezen, wat kan leiden tot een neerwaartse spiraal in het aantal vrijwilligers. Het is dan ook heel belangrijk om alle functies binnen de vereniging zo goed mogelijk in te vullen. De openstaande functies moeten in kaart worden gebracht met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Het is in de huidige maatschappij steeds moeilijker om vrijwilligers aan de club te binden. Daarom hebben wij in dit beleidsplan een vrijwilligersbeleid geschreven om dit probleem aan te vliegen. Door middel van dit beleid hopen wij in de komende jaren zoveel mogelijk vrijwilligers aan ons te binden en te behouden, zodat de vacante posities worden gereduceerd tot het minimum.  

 

Operationele zaken

Een tweede punt dat geleidelijk zal moeten worden doorgevoerd is de verschuiving van de operationele zaken naar de commissies. Het bestuur zal de diverse commissies meer taakvrijheid/eigen verantwoordelijkheid geven en indien nodig dit faciliteren met een jaarlijks vast te stellen financieel budget. Op de lange termijn zal het bestuur zich zoveel mogelijk moeten toeleggen op beleidsmatige zaken. Het bestuur zal dan aan de hand van het beleidsplan de vereniging kunnen leiden en waar nodig de commissies bijsturen. Het beleidsplan komt tot stand door inspraak van alle commissies en gedurende de ledenvergadering kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. Na een succesvolle verschuiving zal het bestuur kunnen worden gereduceerd tot 5 personen.  

 

Communicatie

Een veel voorkomend probleem in organisaties is slechte communicatie, ook onze vereniging ontkomt hier niet aan. Er is veel onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is, er ontbreken duidelijke aanspreekpunten. Hierdoor ontstaan er frustraties en worden zaken minder snel opgelost. Dit moet verbeterd worden. Allereerst moet er een duidelijk overzicht worden gemaakt van de organisatiestructuur (organigram kan hier voor worden gebruikt) met de diverse commissies. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de commissies, zij verzorgen de communicatie tussen de commissie en het bestuur. In bijlage 1 worden de verantwoordlijkheden van alle commissies uitgebreid beschreven. Elke commissie dient 1 aanspreekpunt te hebben, dit kan een bestuurslid zijn, maar is niet noodzakelijk. Voor alle leden dient er een overzicht te komen van aanspreekpunten waar zij terecht kunnen voor bepaalde zaken. Bij het aangaan van een lidmaatschap moet dit overzicht beschikbaar worden gesteld. Ieder jaar zal dit overzicht moeten worden herzien, zodat de diverse mutaties erin kunnen worden verwerkt. De huidige leden kunnen dit overzicht zien op de website en de informatieborden op het sportpark. Belangrijk is dus dat er duidelijkheid komt hoe de organisatie in elkaar zit, wie waar verantwoordelijk voor is en wie het aanspreekpunt is. Om dit goed te laten slagen, dient er ook een cultuuromslag plaats te vinden. Een oorzaak van de huidige problematiek betreffende communicatie heeft te maken met het feit dat vrijwilligers met de beste bedoelingen meer doen dan wat voor hun functie vereist is. Het is noodzakelijk dat er wordt doorverwezen naar het betreffende aanspreekpunt. Alleen op die manier kunnen we een duidelijke structuur van verantwoordelijkheden hanteren.

 

Risico spreiden

Het laatste punt betreft de risicospreiding van functies. Zoals eerder besproken kampt onze vereniging met vacante posities, waardoor meerdere taken door een en dezelfde persoon worden uitgevoerd. Dit wordt naar tevredenheid gedaan, echter zit hier een groot risico aan. Indien een van de personen door onvoorziene omstandigheden wegvalt, is het lastig dit op te vangen. Er zal kritisch naar de huidige invulling van alle functies moeten worden gekeken en waar mogelijk zullen functies moeten worden gespreid over meerdere personen. Positief gevolg hiervan is dat een vrijwilliger minder tijd kwijt is voor een functie, waardoor het misschien makkelijker wordt de functie in te vullen. Hoe de functies verder in te vullen wordt toegelicht in het vrijwilligersbeleid.  

 

Vrijwilligersbeleid

 

Inleiding

Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van haar vrijwilligers. Ook binnen de v.v. Siddeburen is hier sprake van. De v.v. Siddeburen kampt al enkele jaren met een tekort aan vrijwilligers en het aandringen van de gemeente op zelfvoorzienigheid zorgt ervoor dat de belasting op de huidige groep vrijwilligers alsmaar toeneemt. Dit is niet langer vol te houden en kan op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van de v.v. Siddeburen. Om dit te voorkomen heeft het bestuur besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken onderdeel gaat uitmaken van het lidmaatschap van onze vereniging met als doel, samen zorg te dragen voor een optimale bezetting van de uitvoering van verschillende functies, taken, en activiteiten binnen de vereniging. Het vrijwilligersbeleid kan in fases worden ingevoerd, afhankelijk van benodigde omvang van het vrijwilligersbestand. Gezien de huidige omvang van ons vrijwilligersbestand kunnen wij er nu voor kiezen om een beroep te doen op de goede wil van onze leden. Indien wij in de toekomst tegen problemen aan lopen, kunnen we overstappen naar een volgende fase. Deze vorm zal meer dwingend van aard zijn.

 

Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid.

 1. Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder actief lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden.
 2. Het vrijwilligersbeleid is niet van toepassing op donateurs, sponsoren, rustende-, en ereleden.
 3. Ieder actief lid, dan wel ouders(s)/verzorgers(s) van jeugdleden stelt zich beschikbaar voor minimaal één vrijwilligersfunctie of één of meerdere vrijwilligerstaken (met minimale tijdsbeslag van 8 uren)
 4. Jeugdleden die de leeftijd van 14 jaar en ouder hebben bereikt kunnen vrijwillige taken en/of functies uitoefenen, echter blijven de ouder(s)/verzorger(s) hoofdelijk verantwoordelijk voor het uitoefenen van de taak totdat het jeugdlid de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 5. Voor gezinnen met meer dan één kind als jeugdlid wordt de vrijwilligersbijdrage voor het 2de kind gehalveerd en voor de opéénvolgende kinderen op nihil gesteld. Het maximum aantal uren dat de V.V. Siddeburen verlangt als vrijwilligersbijdrage kan dus maximaal worden gesteld op twaalf uren.

Onderscheid tussen functies en taken.

 • Vrijwilligers(functie), betreft een functie waarbij een vrijwilliger structureel één of meerdere taken met een permanent karakter uitoefent. Hierbij valt te denken aan (commissielid, trainer, leider, etc.).
 • Vrijwilligers(taak), betreft taken die incidenteel van aard zijn en die op basis van het vrijwilligersbeleid tot stand komen. Taken die hier onder vallen zijn bijvoorbeeld (kantinediensten, het ondersteunen van toernooien en open dagen, inzamelacties, etc.).

 

Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een vrijwilligerstaak.

De vrijwilliger coördinator zal een takenlijst opstellen in samenwerking met alle commissies. Ieder lid waarop het vrijwilligersbeleid van toepassing is kan aangeven welke taken hij/zij zou willen uitvoeren. De coördinator voorziet de commissies vervolgens van een lijst met vrijwilligers die zij kunnen inzetten. Indien een commissie een beroep wil doen op de leden, kunnen zij gebruik maken van deze lijst. Op deze manier zal het vrijwilligersbeleid uitvoerbaar zijn en worden de commissies voorzien in hun behoeften naar vrijwilligers. Indien dit systeem te vrijblijvend blijkt te zijn, zal er moeten worden overgestapt naar een strenger beleid. Andere verenigingen werken al met een dergelijk vrijwilligersbeleid. Hoe dit in de praktijk wordt uitgevoerd zal moeten worden onderzocht, zodat er snel kan worden geschakeld indien nodig. Onderstaande actiepunten moeten er voor zorgen dat we een dergelijke keuze niet hoeven te maken:

 

 • Iemand aanstellen als vrijwilligers-coördinator
 • Jaarlijkse vrijwilligersavond (dankbaarheid)
 • Actief benaderen B- en A-jeugdleden en selectiespelers voor begeleiding jeugdteams
 • Meer duidelijkheid bieden over de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilliger

 

Scheidsrechter bestand

Onze focus betreffende het vrijwilligersbeleid zal op de korte termijn sterk gericht moeten zijn op de werving en behoud van scheidsrechters. Uit onderzoek blijkt dat het voor de KNVB steeds moeilijker wordt om scheidsrechters aan te leveren. De gemiddelde leeftijd van de scheidsrechters is aan de hoge kant, iets wat wij bij onze vereniging ook zien. Hierop zal dan ook onmiddellijk actie moeten worden ondernomen. Er zal een plan moeten worden opgesteld om ons scheidsrechter bestand op voldoende niveau te houden.  

 

Slot

V.V. Siddeburen hecht veel waarde aan haar vrijwilligers en dankt een ieder die zich inzet voor de vereniging. Het streven is om de club leefbaar te houden en draagkracht te creëren voor de periode 2020-2025. V.V. Siddeburen gaat er vanuit dat haar leden de verantwoordelijkheid nemen om de taken en functies uit te oefenen die nodig zijn om deze prachtige sport uit te oefenen. Met ons allen zijn we vrijwillig, maar niet vrijblijvend, betrokken bij het plezier binnen de V.V. Siddeburen.

 

Verbeteren Kwaliteit van de gebouwen en het sportpark

 

De v.v. Siddeburen wil haar leden een zo optimaal mogelijk klimaat bieden om hun hobby te kunnen uitoefenen. Wij als bestuur zijn dan ook zeer content met onze onderhoudsploeg, die er voor zorgt dat het sportpark er prachtig bij ligt. Echter zien wij in de komende jaren genoeg mogelijkheden om onze faciliteiten naar een hoger niveau te brengen. Onderstaande doelstellingen zullen hier aan bijdragen.

 

 1. Een upgrading van de ‘’oude’’ kleedkamers 1 t/m 4 naar de minimale eisen van deze tijd
 2. Het verbeteren van de trainingsfaciliteiten en dan met name de grasmat van de velden
 3. Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een kunstgrasveld
 4. Het opstellen van een meerjarenplan voor het onderhoud van de gebouwen

 

In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven hoe wij denken deze doelstellingen te bereiken.

 

Upgrading kleedkamers

Het upgraden van kleedkamers 1 t/m 4 zit al wat langer in de pijpleiding. Echter door de fusie van de oude gemeente Slochteren naar het huidige Midden-Groningen, is dit stil komen te staan. De huidige gemeente wil het beleid van de oude gemeentes met betrekking tot de gebouwen van de verenigingen harmoniseren. Concreet betekent dit nu dat wij eerst afwachten wat het nieuwe beleid van de gemeente gaat worden, alvorens wij verdere actie ondernemen in het investeren in de kleedkamers. Het is wel van belang dat hier enige beweging in blijft zitten, zodat dit niet een stilstaand dossier gaat worden.  

 

Verbeteren van de velden

Het bestuur is van mening dat een goed veld bijdraagt aan het plezier van de voetballers. De velden worden gehuurd van de gemeente en zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Dit betekent niet dat wij met de vinger naar de gemeente gaan wijzen. Door het contact goed te onderhouden proberen wij diverse projecten tot uitvoering te laten komen die bijdragen aan de kwaliteit van de velden. Zo is in 2019 het veld ‘Rijksweg’ volledig gerenoveerd. Ook is er drainage aangelegd en zijn er automatische sproeiers in het veld aangebracht. Het streven is nu om het sproeien van de andere wedstrijdvelden ook zo snel mogelijk te automatiseren. Verder is er een pilot gedraaid bij andere verenigingen in onze gemeente om het maaien te automatiseren, iets wat wij ook graag bij onze vereniging willen zien. In de komende jaren is dit een volgende stap in het onderhoud van onze velden. Echter zijn wij voor beide projecten afhankelijk van de gemeente, dus zekerheid kan allerminst gegeven worden. Het verbeteren van het trainingsveld heeft ook onze aandacht en hierin zijn wij minder afhankelijk van de gemeente. Op basis van de prioriteiten die gesteld worden en het budget zal er een keuze moeten worden gemaakt wat te doen met het trainingsveld.

 

Werkgroep kunstgras

Ondanks dat er al veel onderzoek is gedaan naar de haalbaarheid van een kunstgrasveld, willen wij de hoop niet opgeven. Er zal een werkgroep moeten worden samengesteld om opnieuw te onderzoeken wat de mogelijkheden qua financiering zijn. Met de juiste contacten hopen wij een opening te vinden om die stip op de horizon te bereiken: een kunstgrasveld.    

 

Korte termijn

Bovenstaande projecten zijn vooral voor de lange termijn. Op de korte termijn kunnen wij zelf bijdragen aan de kwaliteit van de velden. Door een goede verdeling van de belasting van de velden te maken, kan de speelschade voor alle velden worden gereduceerd. De wedstrijdsecretaris en consul zullen nauw samen moeten werken om een optimale bezetting te maken voor de dan huidige staat van de velden. De consul is te allen tijde doorslaggevend met betrekking tot het gebruik van de velden. Ook zal speelschade na een wedstrijdweekend meteen hersteld moeten worden, zodat verdere schade voorkomen kan worden.   

 

Meerjarenplan onderhoud

Het laatste punt heeft met name betrekking op het onderhoud van de gebouwen. Ondanks de onzekerheid over het beleid van de gemeente betreffende de gebouwen van sportclubs, willen we wel stappen blijven maken. Er zal een onderhoudscommissie moeten worden gevormd om het onderhoud gestructureerd aan te pakken. Er zal een meerjarenplan moeten worden opgesteld om het onderhoud verder te professionaliseren. Met een duidelijk plan kunnen de kosten beter in beeld worden gebracht. De onderhoudscommissie krijgt met een gedegen plan de vrijheid om dit uit te voeren en zal worden ondersteund d.m.v. budget. De commissie kan te allen tijde nieuwe projecten aandragen in het kader van de verbetering van ons sportpark. Het bestuur zal beoordelen of dit past bij de gestelde doelstellingen en zal de prioriteit aangeven ten opzichte van de openstaande projecten.

 

Overige

Onderstaande punten staan niet bij de doelstellingen in dit beleidsplan, echter is het wel een streven om deze punten naar een hoger niveau te krijgen.

Allereerst willen wij een zo duurzaam mogelijk sportpark. Investeringen m.b.t. duurzaamheid worden afgewogen door het bestuur, met als belangrijke pijlers de hoogte van de investering en het rendement.   

Ten tweede willen wij een belangrijke inkomstenbron, de kantine, zo aantrekkelijk mogelijk maken. Investeringen in de kantine moeten bijdragen aan het verhogen van de sfeer en dus indirect in het verhogen van de inkomsten. Het bestuur zal ook hier een afweging moeten maken tussen de investering en het verwachtte rendement.  

 

Volwaardige damesafdeling

 

 • PVA maken om door te groeien naar volwaardige damesafdeling met minimaal 1 seniorenelftal in een reguliere competitie

 

De maatschappij verandert voortdurend, waardoor er zowel kansen als bedreigingen ontstaan. De afgelopen jaren zijn nieuwe spelvormen ontwikkeld om een breder aanbod te hebben voor (potentiele) leden. Zo is met succes het walking football geïntroduceerd. Een groep enthousiastelingen heeft dit opgepakt en het aantal deelnemers is alleen maar stijgende. Ook het kaboutervoetbal is een goede aanvulling op ons aanbod, waardoor nu de jongste jeugd ook kennis kan maken met de voetbalsport. Wij moedigen deze initiatieven van harte aan en waar nodig willen we deze ondersteunen.

 

Op dit moment zien wij vooral kansen in het damesvoetbal. In het verleden heeft de v.v. Siddeburen al meerdere damesteams gehad, helaas is dit alles verdwenen. Het afgelopen seizoen is hier wel weer groei in gekomen, door met name de opkomst van het 7 tegen 7 op de vrijdagavond. Ook hebben we weer een elftal in de vorm van MO17. Door de damesafdeling weer gestructureerd aan te pakken hopen wij het dames voetbal bij de v.v. Siddeburen weer aantrekkelijker te maken. Een cruciale factor hierin is een aantal leden die dit serieus willen oppakken, net als bij de bovengenoemde spelvormen. Er zal een plan moeten worden opgesteld om weer naar een volwaardige damesafdeling te groeien. Indien nodig zal hier een (n.t.b.) budget voor worden opgesteld om hierin te ondersteunen.

 

6.     Borging  

 

Voortgang van de uitvoering van dit beleidsplan zal in elke vergadering van het hoofdbestuur aan de orde komen en tijdens de ALV zal een jaarlijkse evaluatie plaatsvinden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!