Cookie beleid vv Siddeburen

De website van vv Siddeburen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode

 

Basiswaarden

De VV Siddeburen heeft 6 basiswaarden die de pijlers vormen waarop onze vereniging is gebouwd en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons denken en doen.

 

De basiswaarden zijn:

PLEZIER - RESPECT - EERLIJKHEID - SPORTIVITEIT - BETROKKENHEID - GASTVRIJHEID.

 

Plezier

 • Wij bieden onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid.
 • We zijn blij met een overwinning
 • We winnen en verliezen met zijn allen
 • We presteren, maar hebben ook plezier
 • We lachen met elkaar, en niet (ten koste van iemand) om elkaar

 

Respect

 • Wij respecteren elkaar te allen tijde, ongeacht zijn/haar afkomst, huidskleur, geloof, sekse, leeftijd, geaardheid of andere kenmerken.
 • Wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van drugs.
 • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld
 • Wij dragen uitsluitend het clubtenue zoals dat is voorgeschreven.
 • Wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en begeleiden hen.
 • Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers niet met speltechnische zaken.
 • Wij gaan normaal om met andermans eigendommen.
 • Wij hebben respect voor de groenvoorziening van het sportpark en gooien afval altijd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 

Eerlijkheid

 • Wij benoemen positief gedrag en stimuleren dat positieve gedrag.
 • Wij het bestuur verschaft voldoende, tijdige en juiste informatie.
 • Wij trainers, leiders, coördinatoren en bestuur communiceren helder en duidelijk en lichten keuzes toe.
 • Wij geven eigen fouten toe op welk vlak dan ook.

 

Sportiviteit

 • Wij spelen het spel volgens de regels en provoceren niet
 • Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen na afloop van de wedstrijd.
 • Wij hebben publiekelijk geen commentaar op de scheidsrechter/leiding
 • Wij complimenteren de tegenstander met de wedstrijd indien deze wint.
 • Spelers schelden nooit op elkaar of op de leiders en trainer
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar.
 • Ouders/supporters ondersteunen spelers en begeleiders op positieve wijze.
 • Trainers en leiders coachen vanuit een positieve grondhouding.

 

Betrokkenheid

 • Het bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld en corrigeren ongewenst gedrag.
 • Bestuur, trainers en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen.
 • Ouders/leden zijn met regelmaat bereid te rijden naar uitwedstrijden
 • Ouders dragen er zorg voor dat hun kinderen op de afgesproken tijd aanwezig zijn voor de trainingen, thuis- en uitwedstrijden op de afgesproken verzamelplaats.
 • Spelers dienen zich bij verhindering, op de afgesproken wijze tijdig af te melden voor een training of wedstrijd.
 • De leider/coach ontvangt de tegenstander hartelijk en treedt op als gastheer/vrouw, als daarvoor niemand speciaal is aangesteld.
 • Trainers en coördinatoren zijn zoveel mogelijk aanwezig bij wedstrijden.
 • Ouders/leden helpen de vereniging bij het uitvoeren van ondersteunende dienst (bijv. bardiensten).

 

Gastvrijheid.

 • Wij ontvangen al onze gasten, scheidsrechters, spelers, leiders, trainers, officials van de KNVB op een manier wat hen een goed gevoel moet geven. Het gevoel dat men welkom is.
 • Datzelfde gevoel willen we ook onze leden, hun familie en de supporters geven.

 

Voor wie geldt de gedragscode

 • De gedragscode geldt voor iedereen. Voor alle leden, bestuur, commissieleden, kantinemedewerkers, coördinatoren, trainers, leiders, scheidsrechters, toeschouwers, ouders en speler van senior tot minipupil en overige vrijwilligers.

 

Wat zijn de sancties

 • Afhankelijk van het vergrijp variëren de sancties van berisping, uitsluiting van training of wedstrijden, alternatieve straffen, schorsing of royement.

 

Bericht/mededeling

 • Bij een incident krijgt de overtreder schriftelijk en/of mondeling bericht,
 • eveneens worden de trainer en de leider van het desbetreffende team op de hoogte gebracht.
 • Senioren krijgen bericht via het secretariaat van het hoofdbestuur, jeugdleden krijgen bericht via het secretariaat van de jeugdcommissie.

 

Bezwaar/beroep

 • Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen bij royement kan bezwaar aangetekend worden bij het bestuur, echter uitsluitend als er sprake is van nieuwe feiten/omstandigheden.

 

Kosten

 • De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker.

 

Beoogde doelen van de gedragscode

 • Het stimuleren van de waarden en normen binnen de vereniging
 • Het respectvol omgaan met de medemens
 • Het verhogen van de sfeer binnen de vereniging
 • Dat bezoekers met plezier naar de VV Siddeburen en ook met een goed gevoel weer vertrekken
 • Meer speelgenot/plezier kweken bij het beoefenen van de voetbalsport.
 • Het behouden en verbeteren van het imago van de VV Siddeburen.

 

Specifieke gedragscodes

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep haar eigen verantwoordelijkheden en kunnen ze daarop worden aangesproken

 

Spelers

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 • Aanvaard de beslissingen van de (assistent)scheidsrechter en beïnvloed ze niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Volg voor zover vallend binnen het normale kader van een voetbalvereniging de aanwijzingen op van je trainer, leider of andere personen, met een specifieke functie binnen de vereniging.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Feliciteer je tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
 • Onsportief gedrag van je tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Wijs je medespelers zeker op onsportief of onplezierig gedrag als daar sprake van is.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen te bespreken met anderen zoals je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die er voor zorgen dat de mogelijkheid er is om te trainen en wedstrijden te spelen, dat is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

 

Ouders en verzorgers

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Stimuleer uw kind om doormiddel van training een grotere vaardigheid te krijgen en zo een betere voetballer te worden.
 • Wijs uw kind erop dat schoolprestaties zeer belangrijk zijn, omdat het percentage spelers wat met voetballen zijn toekomst zeker kan stellen niet zo groot is.
 • Maak een kind nooit belachelijk en geef hem geen uitbrander als hij een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om fysiek en verbaal geweld tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde van vrijwillige trainer en begeleiders. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • Lever binnen uw mogelijkheden een bijdrage aan het vrijwilligerswerk binnen de VV Siddeburen.

 

Bestuurders/commissieleden.

 • Zorg ervoor dat voor elk lid gelijke mogelijkheden bestaan voor deelname aan de voetbalsport ongeacht, vaardigheid, leeftijd of handicap.
 • Betrek zoveel mogelijk leden bij planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten binnen de vereniging.
 • Zorg er voor dat al het benodigde wedstrijd/trainingsmateriaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor elke leeftijdscategorie.
 • Zorg er voor dat er rekening wordt gehouden met de vastgestelde wedstrijdbepalingen door de KNVB voor leeftijdscategorieën van jongeren.
 • Denk eraan dat het spel wordt gespeeld om het spel en zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkste wordt gezien, uiteraard is waardering voor inzet en prestaties altijd plezierig.
 • Stimuleer leden actief deel te nemen aan het verenigingsleven, want voetballen en trainen zijn belangrijk, maar een vereniging is ook belangrijk als sociaal gebeuren voor alle leeftijden.
 • Zorg ervoor dat de gedragscode bekend is bij iedereen die betrokken is, of zich voelt bij de VV Siddeburen
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, verzorgers en begeleiders zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. sportief gedrag in de sport
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht is door ervaren trainers, die in staat zijn sportiviteit en technische vaardigheden te bevorderen.
 • Vervul een voorbeeld functie en gedraag en handel er naar.

Begeleiders/trainers

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken.
 • Maak duidelijk afspraken over het tijdstip waarop spelers aanwezig moeten zijn voor de wedstrijd, training of verzamelplaats.
 • Toon begrip voor ouders die schoolprestaties, meestal tijdelijk, even iets belangrijker vinden voor hun kind dan voetballen.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak uw spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of als ze een wedstrijd verliezen.
 • Bij het indelen en de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate van volwassenheid van de jongeren.
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en de beslissingen   van de scheidsrechter.
 • Volg altijd het advies op van arts of fysiotherapeut bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
 • Jeugdigen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met complimenten als het verdiend is.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen en de ontwikkeling van goede trainingsmethoden.
 • Vervul een voorbeeld functie en gedraag en handel er naar.

 

Club-Scheidsrechters

 • Pas altijd de spelregels toe, maar schroom niet ze aan te passen bij jeugdige spelertjes
 • Gebruik uw gezonde verstand om er voor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Zorg ervoor dat zowel in als buiten het veld uw gedrag sportief is.
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten
 • Beoordeel opzettelijk gemaakte overtredingen als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel zich handhaaft.
 • Meld je aan bij het bestuur om een bij de KNVB gegeven cursus te gaan volgen.

 

Toeschouwers

 • Denk eraan dat de spelers voor eigen plezier deelnemen aan de voetbalsport en dit niet doen voor uw vermaak.
 • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainer, scheidsrechters en officials.
 • Geef blijk van uw waardering bij goed spel zowel van uw eigen team als van de tegenpartij.
 • Toon respect voor tegenstanders, want zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak een speler nooit belachelijk en scheld hem/haar niet uit als er een fout gemaakt wordt tijdens een wedstrijd.
 • Veroordeel en voorkom elke gebruik van geweld.
 • Respecteer de beslissing van een scheidsrechter, ook hij is met zijn hobby bezig.
 • Moedig spelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Opmerking

Bovenstaande gedragsregels gelden overal waar leden in verenigingsverband verblijven. Dus niet alleen bij thuiswedstrijden, maar ook bij uitwedstrijden en toernooien in binnen en buitenland. Kortom ze gelden bij iedere activiteit, die voor of door de vereniging wordt georganiseerd.

 

Tot Slot

De VV Siddeburen gaat er vanuit dat iedereen met deze gedragscode voldoende is geïnformeerd en hoopt hiermee de sociale omgang binnen de vereniging te waarborgen en te verbeteren. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze gedragscode kunt u zich wenden tot één of meer leden van het bestuur van de vereniging.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!